User Agreement

ข้อตกลงในการใช้บริการ

           PLEASE READ THIS PRESENT TERMS OF USE AGREEMENT CAREFULLY BEFORE DOWNLOADING The Vista APPLICATION AS IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION REGARDING YOUR RIGHTS, REMEDIES AND OBLIGATIONS. By downloading, accessing and/or using this mobile application (the “Application") owned by The Vista Co., Ltd. (“The Vista”), you signify that you have read, understood and agreed to be bound by all of the terms and conditions as set forth in this Terms of Use Agreement (“Agreement”). The Vista’s Disclosure and Disclaimer and Mobile Application Privacy Statement are subject to and incorporated by reference into this Agreement (collectively, the “Mobile Application Documentation”). The Vista may change the terms of the Agreement at any time and without notice, effective upon the posting of the revised Agreement. Your continued use of the Application shall be considered your acceptance of the revised Agreement. You must have the most current version of the Application to ensure that it is working properly. It is your responsibility to periodically check the Application and/or our website at http://portfolio.thevista.co.th/ (“Website”), to determine if you have the most current version of the Application. If you do not agree to this Agreement, please do not download the Application.
           กรุณาอ่านและทำความเข้าใจกับข้อตกลงในการใช้บริการนี้ ก่อนที่ท่านจะลงชื่อเข้าใช้ระบบเว็บไซต์ หรือดาวน์โหลดแอพลิเคชันของเดอะวิสต้า เนื่องจากข้อตกลงในการใช้บริการนี้ ระบุถึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิ ข้อกำหนด และภาระผูกพันในการใช้งาน ในการดาวน์โหลด เข้าใช้งาน เว็บไซต์และแอพลิเคชันนี้ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เดอะวิสต้า จำกัด (เดอะวิสต้า) ท่านยอมรับว่าได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงยอมรับ ในการผูกพันด้วยเงื่อนไขและข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงในการใช้บริการนี้ (“ข้อตกลง”) การเปิดเผยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเดอะวิสต้าได้ถูกระบุรวมอยู่ในข้อตกลงฉบับนี้ โดยเดอะวิสต้าอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระในข้อตกลงนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบได้ทุกเมื่อ และจะถือว่าข้อตกลงนั้นๆมีผลตั้งแต่วันที่มีการลงเนื้อหาในระบบเว็บไซต์และแอพลิเคชัน และผู้ใช้งานพึงอัพเดทเวอร์ชันล่าสุดของระบบเว็บไซต์และแอพลิเคชันเพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของผู้ใช้งานที่ต้องหมั่นตรวจสอบเว็บไซต์และแอพลิเคชันของเราที่ http://portfolio.thevista.co.th/ (“เว็บไซต์”) เพื่อดูว่าท่านได้อัพเดทแอพลิเคชันเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้ กรุณาหยุดการดาวน์โหลดหรือใช้บริการเดอะวิสต้า

1. INTRODUCTION.

1. บทนำ

           1.1. The Vista Co., Ltd. and/or any of its affiliates ("The Vista") operates a platform for organizer and exhibitor to optimize their event operation and manage event content, and a mobile application for event attendee to search, find info and promotion in order to help them achieve objective in participating an event via internet, cellular networks or other electronically means of communications (the "Platform").
           1.1 บริษัท เดอะวิสต้า จำกัด และบริษัทในเครือ (“เดอะวิสต้า”) ดำเนินการธุรกิจแพลตฟอร์มสำหรับผู้จัดอีเว้นท์และผู้ออกบูธ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ รวมถึงจัดการข้อมูลผ่านเว็บไซต์และแอพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ร่วมงานสามารถค้นหาข้อมูลอีเว้นท์ รายละเอียดอีเว้นท์และโปรโมชัน เพื่อช่วยให้ผู้ร่วมงานบรรลุเป้าหมายในการเข้าชมงานอีเว้นท์ผ่านอินเทอร์เน็ต เครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย หรือ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในการสื่อสารอื่นๆ (“แพลตฟอร์ม”)
           In this Agreement the following terms have the following meanings unless the context requires otherwise:
           ในข้อตกลงการใช้บริการนี้ ถ้าไม่ได้มีการบ่งชี้เป็นอย่างอื่น คำศัพท์ต่างๆจะมีความหมายดังนี้
           "We, Us, Our" means The Vista Co., Ltd. and/or its affiliates.
           “เรา” หมายถึง บริษัท เดอะวิสต้า จำกัด และบริษัทในเครือ
           "You, Your, Yourself" means the person who uses the Service, accepts the terms and conditions of this Agreement and whose application registration is accepted by Us.
           “ท่าน” หมายถึง ผู้ใช้บริการระบบ ซึ่งยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดในข้อตกลงฉบับนี้สำหรับใช้บริการระบบเดอะวิสต้า
           "Service" means the services, Application and Website or uses provided, enabled or offered by the The Vista as amended, supplemented modified, updated and/or upgraded from time to time.
           “บริการ” หมายถึงบริการต่างๆ แอพลิเคชัน และเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้บริการ ที่ให้บริการโดยเดอะวิสต้า ซึ่งอาจถูกแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุง อัพเกรด ตามกาลเวลา
           "User" means any person or entity using the Service.
           “ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคล คณะ องค์กร ที่เป็นรูปธรรม ที่เป็นผู้ใช้บริการของเดอะวิสต้า
           1.2. This agreement sets forth the legally binding terms and conditions for the use of the offered by The Vista, as amended from time to time in the manner set forth herein. By downloading and/or installing the Application and/or using our Service, you become a 'User' and agree to enter into a legally binding Agreement with The Vista, explicitly confirm your acceptance of the terms and conditions in this Agreement associated with the Service and the terms and conditions set forth herein (the "Terms of Use"), and consent to abide thereby.
           1.2 ข้อตกลงการใช้บริการนี้เป็นถือเป็นข้อตกลงตามกฎหมาย ที่ท่านต้องยอมรับในการใช้บริการเดอะวิสต้า ซึ่งจะมีการปรับปรุงตามกาลเวลา ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือติดตั้งแอพลิเคชัน หรือใช้บริการต่างๆของเดอะวิสต้า ท่านถือได้ว่าเป็น “ผู้ใช้บริการ” และยอมรับข้อตกลงทางกฎหมายกับเดอะวิสต้า กรุณาทำความเข้าใจและยอมรับในข้อตกลงในรายละเอียดเงื่อนไขด้านบริการใน “ข้อตกลงการใช้บริการ” ฉบับนี้
           1.3. You are solely responsible for ascertaining whether it is legal in your jurisdiction to use the Service before you start using the Service. By using the Service, you confirm you have verified the laws in your jurisdiction and that the use of the Service does not violate any applicable law. Please consult a legal counsel in the applicable jurisdiction if you have any doubts about the legality of your use of the application under the laws of the jurisdiction which applies to you.
           1.3 ก่อนที่จะตัดสินใจใช้บริการเดอะวิสต้า เป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าบริการของเดอะวิสต้าถูกต้องตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลของท่าน หากท่านตัดสินใจใช้บริการเดอะวิสต้า ถือว่าท่านได้ตรวจสอบและยอมรับว่าบริการของเดอะวิสต้าไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย กรุณาปรึกษากับที่ปรึกษาด้านกฎหมายของท่านหากท่านมีข้อสงสัยในเชิงกฎหมายเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา
           1.4. You further agree to comply with all domestic and international laws, statutes, ordinances and regulations regarding your use of our application and Service and your submission of acceptable public information. You also agree to comply with all applicable laws, statutes, ordinances and regulations regarding the transmission of technical data.
           1.4 ในการตกลงใช้บริการ ท่านได้ยอมรับในข้อกฎหมายทั้งในประเทศและนานาชาติ ซึ่งกำกับและบ่งชี้เกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้บริการและนโยบายข้อมูลส่วนตัวของเดอะวิสต้า ท่านตกลงว่าการใช้บริการนี้ถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าว

2. ELIGIBILITY.

2. ข้อกำหนดความเหมาะสมในการใช้งาน

           2.1. The Service is available to all individuals who are at least 18 years of age. By downloading or installing the Application, registering and using our Services, you represent and warrant that you are at least 18 years of age.
           2.1 บริการของเดอะวิสต้า ให้บริการสำหรับบุคคลที่อายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น ในการดาวน์โหลด ลงทะเบียน หรือเข้าใช้บริการเว็บไซต์และระบบของเดอะวิสต้า ท่านยอมรับว่าท่านมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
           2.2. We reserve the right, in our sole discretion, to terminate or suspend your use of our Service, refuse any and all current or future use of all or any portion of our Service, and change our eligibility criteria at any time. This provision is void where prohibited by law and the right to access the Service is revoked in such jurisdictions.
           2.2 เดอะวิสต้าขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีข้อโต้แย้ง ในการระงับหรือหยุดให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตามกับท่าน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต หากพบว่าท่านไม่เข้าข่ายเหมาะสมในการใช้งาน และสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดความเหมาะสมในการใช้งานได้ทุกเมื่อ อนึ่ง ข้อกำหนดความเหมาะสมในการใช้งานนี้อาจไม่ถูกบังคับใช้ในกรณีที่มีกฎหมายในเขตให้บริการที่ระบุต่างออกไป

3. MODIFICATOINS OF APPLICATION, WEBSITE AND SERVICES

3. การปรับเปลี่ยนแก้ไข ระบบ เว็บไซต์ แอพลิเคชัน และบริการ

           The Vista reserves the right, at any time without any warning to modify/amend/alter the Application, Website or the Service. We shall release our modification/ amendment via the Application and Website.
           เดอะวิสต้าขอสงวนสิทธิ์ในการไม่แจ้งเตือนกับท่านหากมีการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง แก้ไขระบบ เว็บไซต์ แอพลิเคชัน และบริการของเราทั้งหมด ซึ่งเราจะทำการปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอเพื่อการบริการที่ดีขึ้นสำหรับผู้ใช้งาน

4. REGISTRATION.

4. การลงทะเบียนใช้งาน

           4.1. We do not charge you for downloading or installing the Application and/or using the Website/Platform; however, we reserve the right to charge for the use of the Application, future releases and/or certain features enabled by the Application at a future date with or without notice.
           4.1 เดอะวิสต้าจะไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการในการดาวน์โหลดแอพลิเคชัน หรือเข้าสู่เว็บไซต์แพลตฟอร์มของเรา อย่างไรก็ตาม เดอะวิสต้าสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการในอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมฟีเจอร์การใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
           4.2. As a condition to using certain aspects of the Service, you are required to register with The Vista and provide The Vista with an accurate, truthful and complete registration information, including without limitation your name ("User Name"), e-mail address and a password you will use to access the Service. Upon that, you are further required to keep your registration information accurate and up-to-date. Failure to do so shall constitute a breach of the Terms of Use, which may result in immediate termination of your The Vista account.
           4.2 เงื่อนไขในการเข้าใช้บริการในบางส่วนของเดอะวิสต้า ท่านอาจต้องทำการลงทะเบียนบัญชีของเดอะวิสต้า และให้ข้อมูลการลงทะเบียนที่ถูกต้อง เป็นจริง และสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งอาจรวมถึงหรือมากกว่าชื่อผู้ใช้งาน อีเมล์ และพาสเวิร์ดที่ใช้ในการเข้าบริการระบบ ซึ่งท่านจะต้องเก็บรักษาข้อมูลการลงทะเบียนเหล่านั้น และทำให้ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องและอัพเดทล่าสุด การที่ท่านไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้อาจทำให้ขัดต่อข้อตกลงในการใช้บริการ และอาจส่งผลให้เดอะวิสต้าระงับบัญชีของท่าน
           4.3. You acknowledge and agree that when registering, certain user information associated with your email may be imported from your profile on other databases or third party applications. You further agree that following your registration for the Service, your profile may be updated with information associated with your email address and previously provided in connection with your registration for, or participation in, an event utilizing the Service.
           4.3 ท่านรับทราบและยินยอมว่าในการลงทะเบียนบัญชีของท่านนั้น ข้อมูลที่ผูกกับบัญชีอีเมล์ของท่าน อาจถูกนำเข้ามาจากโปรไฟล์ของท่านจากระบบภายนอก ท่านยอมรับว่าการลงทะเบียนบัญชีกับบริการของเดอะวิสต้านั้น ข้อมูลบัญชีที่เชื่อมโยงกับอีเมล์ของท่านอาจถูกอัพเดทปรับปรุงด้วยข้อมูลที่ท่านได้ลงทะเบียนกับอีเว้นท์ที่เคยเข้าร่วม
           4.4. You acknowledge that you alone are responsible, at all times, for verifying and maintaining your user information correct and accurate, irrespective of the source of such information.
           4.4 ท่านรับทราบและยอมรับว่าท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานของท่านในระบบให้ถูกต้อง
           4.5. By downloading the application and using the Service, you agree to receive push notifications, messages, e-mails, text messages and/or any other means of communication format.
           4.5 ในการดาวน์โหลดแอพลิเคชัน การเข้าใช้งานเว็บไซต์ และใช้บริการเดอะวิสต้า ท่านยินยอมที่จะได้รับการอัพเดทข้อมูลผ่านการแจ้งเตือน, ข้อความทางโทรศัพท์, อีเมล์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ
           4.6. You agree that we may use your information to contact you and to deliver information to you that, in some cases, is targeted to your interests. By accepting this Agreement, you expressly agree to receive this information.
           4.6 ท่านยอมรับว่าเดอะวิสต้าอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวในการติดต่อท่านหรือส่งข้อมูลที่ตรงกับความสนใจของท่านผ่านช่องทางต่างๆ การทีท่านยอมรับข้อตกลงการใช้งานฉบับนี้ ถือว่าท่านยินยอมที่จะได้รับการสื่อสารดังกล่าว
           4.7. The Vista reserves the right to refuse registration of, or cancel a User Name or cancel a registration in its sole discretion. You are solely responsible for activity that occurs on your account and for maintaining the confidentiality of your The Vista password. You shall never use or access other users' accounts without receiving their express permission. You shall immediately notify The Vista of any unauthorized use of your account, or other related security breach of which you are aware.
           4.7 เดอะวิสต้าขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงทะเบียน หรือยกเลิกชื่อบัญชีของท่าน โดยท่านจำเป็นจะต้องรับผิดชอบกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของท่านเอง และดำรงปกปิดไว้ซึ่งรหัสผ่านในการเข้าใช้งานเดอะวิสต้า ท่านจะต้องไม่เข้าใช้บัญชีของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นก่อน และท่านจะทำการแจ้งเดอะวิสต้าทันทีถ้าหากพบความผิดปกติและการเข้าใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของบัญชีของท่านเอง
           4.8 In using the Service, there might be related features that the you will also use and you agree as follows:
           4.8 ในการใช้บริการเดอะวิสต้า จะมีรูปแบบฟีเจอร์ที่กำหนดให้ท่านยินยอมตามข้อตกลงดังนี้
           4.8.1 Booth Reservation system : As a User, you can also reserve, register and/or make a payment for booths via the Service, Application or Website.
           4.8.1 ระบบการจองบูธ : ในฐานะผู้ใช้งาน ท่านสามารถจอง ลงทะเบียน และชำระค่าร่วมออกบูธผ่านบริการเว็บไซต์และแอพลิเคชันของเดอะวิสต้า
           4.8.2 In-Event Check-in : When you register to any event arrive, you can use the QR code to scan and print out the badges. These badges will be used as a means for organizers to collect your information and behaviour. We shall keep the record of your behaviour in the event and we will have to right to anonymously provide such information to the organizers.
           4.8.2 การเช็คอินลงทะเบียนหน้างาน : เมื่อท่านลงทะเบียนและเข้าร่วมงานอีเว้นท์ ท่านสามารถใช้ QR Code เพื่อแสกนและพิมพ์บัตรเข้าร่วมงาน โดยบัตรเข้าร่วมงานนั้นอาจถูกใช้โดยผู้จัดอีเว้นท์เพื่อเก็บข้อมูลและพฤติกรรมการเข้าร่วมงานของท่าน โดยเดอะวิสต้าจะทำการจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเข้าร่วมงาน และขอสงวนสิทธิ์ในการแบ่งปันข้อมูลแบบไม่ระบุตัวบุคคลดังกล่าวกับผู้จัดอีเว้นท์
           4.8.3 Live Q&A : You agree that for using this feature;
           4.8.3 ระบบการถามตอบ : ท่านยินยอมว่าในการใช้งานฟีเจอร์นี้
           (a) your questions may be shown publicly;
           (a) คำถามของท่านอาจถูกแสดงต่อสาธารณะ
           (b) your name/surname registered with us will be shown;
           (b) ชื่อและนามสกุลของท่านอาจถูกแสดงหากท่านทำการลงทะเบียนก่อนส่งคำถาม
           (c) people can respond, vote and comment on your questions;
           (c) ผู้ใช้งานท่านอื่นๆ สามารถตอบ โหวต และให้ความคิดเห็นกับคำถามของท่านได้
           (d) the questions to be shown will be solely based on organizers’ discretion, we do not own any rights to alter/move-up anyone's questions;
           (d) คำถามที่แสดงต่อสาธารณะ จะขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดงานอีเว้นท์ในการแสดงผล เดอะวิสต้าไม่มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือแสดงข้อมูลของผู้ถาม
           (e) you cannot post any inappropriate questions or else we or organizer have a right to delete questions. In such case, we may consider deleting your account
           (e) ท่านไม่สามารถส่งคำถามที่ไม่เหมาะสมผ่านระบบได้ โดยทางผู้จัดงานอีเว้นท์มีสิทธิ์ในการลบคำถามของท่าน และเดอะวิสต้าอาจพิจารณาลบบัญชีของท่านในลำดับต่อไป
           4.8.4 Lucky Draw : If you go to the event and there is a lucky draw feature. You would get a chance to receive a reward and your name would be publicly displayed together with some info like 08199982xx. We have no rights to change the result. You will have to coordinate with the organizer if you have any question about the result.
           4.8.4 ระบบการจับรางวัลผู้โชคดี : ถ้ากรณีที่ท่านได้เข้าร่วมงานอีเว้นท์ที่มีการใช้ระบบการจับรางวัลผู้โชคดี ท่านจะได้รับสิทธิ์ในการร่วมลุ้นรางวัลตามกติกาที่ผู้จัดงานอีเว้นท์ได้กำหนด โดยชื่อและนามสกุลของท่านอาจถูกปรากฏต่อสาธารณะพร้อมกับข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ละเว้นไว้ เช่น 08199982xx โดยเดอะวิสต้าไม่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผล ในกรณีที่ท่านมีคำถามหรือสงสัยเกี่ยวกับผลงานจับรางวัล กรุณาสอบถามผู้จัดงานอีเว้นท์โดยตรง
           4.8.5 Questionnaire : you can submit questionnaire or participate in a survey form. You agree that information and/or details you provide will be used for our analysis.
           4.8.5 ระบบแบบสอบถาม : ท่านสามารถส่งข้อมูลแบบสอบถามหรือความคิดเห็นของท่านต่อผู้จัดงานอีเว้นท์ ท่านยินยอมที่จะให้เดอะวิสต้าและผู้จัดงานอีเว้นท์ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวิเคราะห์ผลและปรับปรุงบริการ
           4.8.6 Business Matching : your data will be seen be people who participate in business matching and can be booked a slot for appointments. You will assume all risks for business meeting/matching with other users. We will not responsible for screening or conducting authentication of the data of other users for business matching.
           4.8.6 ระบบการจับคู่ธุรกิจ : ข้อมูลบางส่วนของท่านจะถูกแสดงต่อผู้เข้าร่วมงานอีเว้นท์ท่านอื่นๆที่เข้าสู่ระบบการจับคู่ธุรกิจ โดยท่านและผู้อื่นสามารถทำการจองเวลาเพื่อนัดหมายในงานอีเว้นท์ ซึ่งทั้งหมดถือว่าท่านยินยอมรับความเสี่ยงในการจับคู่และนัดหมายด้วยตัวของท่านเอง เดอะวิสต้าไม่สามารถทำการคัดกรองหรือการันตีความถูกต้องของข้อมูลของผู้ใช้งานท่านอื่นๆในระบบจับคู่ธุรกิจได้
           4.8.7 Getting brochures/promotion : Users can see and download promotions (Please state that those info are directly uploaded by exhibitor/organizer, so any wrong information is not our fault)
           4.8.7 การดูข้อมูลและดาวน์โหลดโบรชัวร์/โปรโมชัน : ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลและดาวน์โหลดโปรโมชันซึ่งถูกอัพโหลดโดยตรงจากทางผู้จัดงานและผู้ออกบูธ ทั้งนี้ความผิดพลาดในข้อมูลจึงไม่ใช่ความผิดของเดอะวิสต้า
           4.8.8 Exhibitor scan leads : Exhibitors shall have the right to scan and get contact of users as a lead collection. It is your responsibility to give or allow the exhibitors to obtain/have your personal information as the exhibitors may use your information for marketing and/or sales purpose. We shall not be responsible for any damages or losses incurred from your provision of information and details to the exhibitors.
           4.8.8 การแสกนเก็บข้อมูลผู้ร่วมงานโดยผู้ร่วมออกบูธ : ผู้ร่วมออกบูธที่ใช้บริการเดอะวิสต้าสามารถแสกน QR Code และได้ข้อมูลผู้ร่วมงาน ดังนั้นเป็นสิทธิความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเองในการอนุญาตให้ผู้ร่วมออกบูธแสกนและได้รับข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยผู้ร่วมออกบูธอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อติดต่อกลับในเชิงการตลาดหรือการขาย เดอะวิสต้าจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ท่านยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับผู้ร่วมออกบูธ
           4.8.9 See friends or other people who will be attending that events : When you register with us, your public profile might be exposed to other people who also register to that event, for the purpose of business matching / connections.
           4.8.9 ค้นหาและติดต่อกับผู้ร่วมงานอีเว้นท์ : เมื่อท่านลงทะเบียนอีเว้นท์ผ่านเดอะวิสต้า ข้อมูลสาธารณะบางส่วนของท่านอาจถูกปรากฏต่อผู้ใช้งานท่านอื่นที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมอีเว้นท์นั้นๆเช่นเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการจับคู่ธุรกิจ
           4.8.10 Purchase of tickets : You may be able to purchase ticket to attend events held by organizers via our Website or Platform. You agree that, for using this feature:
           4.8.10 การซื้อตั๋วเข้าร่วมงานอีเว้นท์ : ท่านสามารถซื้อตั๋วเข้าร่วมงานอีเว้นท์ที่จัดขึ้นโดยผู้จัดงานอีเว้นท์ผ่านแพลตฟอร์มเว็บไซต์และแอพลิเคชันของเรา ซึ่งในการใช้งานฟีเจอร์นี้ ถือว่าท่านได้ยอมรับว่า
           (a) We are intermediaries in the sale of goods, which include tickets of shows from the organizers or events, and provide the payment system for the organizer only. Your purchasing order through this Website/Platform is for the product from the organizer. When your order is confirmed, this means that the transactions conducted through the Website/Platform have been completed, which refers to the fact that you have paid for the products/tickets including the fees relating to us. We reserve the right to cancel the transaction, including in the case that you make a mistaken transaction. We shall confirm your transaction via e-mail and SMS or other means in the future.
           (a) เดอะวิสต้าเป็นเพียงตัวกลางในการจำหน่ายและชำระค่าตั๋วเข้าร่วมงาน ที่จัดขึ้นโดยผู้จัดงานอีเว้นท์ และให้บริการชำระเงิน การที่ท่านได้ชำระค่าบริการนั้นถือเป็นการซื้อบริการหรือสินค้ากับทางผู้จัดงานอีเว้นท์ เมื่อการสั่งซื้อของท่านได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว หมายความว่ารายการสั่งซื้อที่เกิดขึ้นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และแอพลิเคชันของเดอะวิสต้าได้แล้วเสร็จ อันเป็นข้อบ่งชี้ว่าท่านได้ทำการชำระค่าตั๋วหรือสินค้าและอาจรวมถึงค่าธรรมเนียม เดอะวิสต้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการ ซึ่งอาจรวมถึงกรณีที่ท่านชำระสินค้าเข้ามาผิดพลาด ทั้งนี้เดอะวิสต้าจะทำการยืนยันการสั่งซื้อผ่านอีเมล์หรือข้อความทางโทรศัพท์มือถือ หรือช่องทางอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
           (b) We are not involved in pricing in all cases. The Organizer will determine the price of products, discounts, or promotions (if applicable). Either, we are not involved in determining the amount of goods to be sold through the Website/Platform in all cases. In addition, in some cases, we cannot confirm the number of items that can be sold through the Website/Platform. The amount of the products/tickets on the Website is determined by the organizer only.
           (b) เดอะวิสต้าไม่ได้เป็นผู้ตั้งราคาขายตั๋วหรือสินค้า ผู้จัดงานอีเว้นท์จะเป็นผู้กำหนดราคา ส่วนลด หรือโปรโมชัน (ถ้ามี) เดอะวิสต้าไม่ใช่ผู้กำหนดปริมาณที่จะขายผ่านเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราในทุกกรณี นอกเหนือจากนั้นในบางกรณี เดอะวิสต้าไม่สามารถยืนยันจำนวนของตั๋วทั้งหมดที่จะเปิดขายผ่านระบบของเราได้ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวถูกกำหนดจากผู้จัดงานอีเว้นท์ทั้งสิ้น
           (c) You can make payment via the methods posted on the the Website/Platform. The payment is completed, provided that the payment has been confirmed via the Website/Platform and/or organizer.
           (c) ท่านสามารถทำการชำระเงินผ่านช่องทางชำระเงินต่างๆที่ระบุไว้บนเว็บไซต์/แพลตฟอร์มของเรา และจะถือว่าการชำระเงินเสร็จสิ้นเมื่อมีการคอนเฟิร์มจากระบบของเดอะวิสต้าหรือจากผู้จัดงานอีเว้นท์เท่านั้น
           (d) You agree that when you place an order of any type on the Website/Platform, we shall have the right to charge our fee and other related charges for the Services rendered according to the activity, in which the fees are subject to change depending on the Services. The service fees are non-refundable under any conditions.
           (d) ท่านยินยอมว่าเมื่อท่านทำการสั่งซื้อตั๋วหรือสินค้าใดๆบนเว็บไซต์/แพลตฟอร์ม เดอะวิสต้ามีสิทธิ์ที่จะคิดค่าบริการในกิจกรรมนั้นๆได้ โดยค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับรูปแบบตั๋วหรือสินค้าบริการนั้นๆ โดยค่าบริการดังกล่าวไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณี
           (e) You agree that there may potentially be postponement or cancellation of the activity, in which such postponement or cancellation shall be decided by the organizer. We will not take part in any consideration of the decision process whatsoever. If there is any postponement or cancellation of the event and activity, you will have to directly contact the organizer for further information.
           (e) ท่านยินยอมว่าอาจเกิดเหตุที่อีเวนท์มีการยกเลิกหรือเลื่อนการจัดงาน ซึ่งล้วนเป็นการตัดสินใจสรุปจากผู้จัดงานอีเว้นท์ทั้งสิ้น เดอะวิสต้าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจดังกล่าว ในกรณีที่มีการเลื่อนหรือยกเลิกอีเว้นท์ ท่านจะต้องทำการติดต่อผู้จัดงานอีเว้นท์ในกรณีที่ต้องการสอบถามข้อมูลหรือคืนเงินค่าตั๋ว
           (f) The Company shall not be liable for any damages caused by postponement or cancellation of the activity by the event organizer in any conditions.
           (f) บริษัทฯ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดจากการเลื่อนหรือการยกเลิกอีเว้นท์โดยผู้จัดงานอีเว้นท์ในกรณีใดๆ
           (g) We will not take part in any aspect of the event or activity. If you find that the product or activity do not meet with the purpose of your purchase, you agree to directly contact the organizer.
           (g) บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดอีเว้นท์หรือกิจกรรมโดยตรง ถ้าท่านพบว่าอีเว้นท์หรือสินค้าหรือบริการใดๆไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการสั่งซื้อ กรุณาติดต่อผู้จัดงานอีเว้นท์โดยตรง

5. DISCLOSURE OF USER INFORMATION.

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

           5.1. The primary purpose of the Service is to enable the event attendee to receive information regarding events, and aid organizer and exhibitor in organizing and interacting with attendee as such. Therefore, you acknowledge, consent and agree that any and all information submitted by you (initially and/or at any later time) may be stored on The Vista's database, and that certain information including without limitation your picture (if provided), name, company and position, may be publicly presented in The Vista's Application, Website, etc, or otherwise made accessible to third party subscribers to the The Vista Service.
           5.1 จุดประสงค์ขั้นต้นในการให้บริการนี้ คือเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานอีเว้นท์สามารถรับข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับงานกิจกรรมอีเว้นท์ที่เกิดขึ้น และช่วยให้ผู้จัดงานอีเว้นท์ รวมถึงผู้ร่วมออกบูธ สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมงานได้ ดังนั้น ท่านได้รับทราบ และยินยอมว่าข้อมูลที่ถูกส่งโดยตัวท่านเอง (ไม่ว่าจะเป็นตอนเริ่มต้นสมัครใช้งาน หรือระหว่างการใช้งาน) อาจถูกจัดเก็บอยู่บนฐานข้อมูลของเดอะวิสต้า ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่างๆแต่ไม่ได้จำกัดอยู่ที่รูปภาพ(ถ้าท่านได้ระบุไว้), ชื่อนามสกุล, บริษัท, ตำแหน่งงาน โดยข้อมูลดังกล่าวอาจถูกแสดงต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์และแอพลิเคชั่นของเดอะวิสต้า หรือปรากฎต่อผู้ใช้งานที่ทำการลงทะเบียนใช้แพลตฟอร์มของเดอะวิสต้า
           5.2. Without derogating from the above, The Vista may access, preserve and disclose your registration, location, and any other information you provide for analytics of patterns, different calculations, advertisement and transfer of anonymous data to third parties or organizer.
           5.2 โดยไม่เป็นการละเมิดข้อกำหนดข้างต้น เดอะวิสต้าสามารถเข้าถึงข้อมูลในการลงทะเบียนหรือเข้าใช้งานของท่าน เพื่อสำหรับการวิเคราะห์รูปแบบ สำหรับการคำนวณค่าต่างๆ หรือสำหรับวัตถุประสงค์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือการโอนถ่ายข้อมูลอย่างไม่ระบุตัวตนกับบุคคลที่สามที่ได้รับการตรวจสอบแล้วหรือผู้จัดงานอีเว้นท์

6. USER'S RIGHTS.

6. สิทธิของผู้ใช้งานระบบ

           On the condition that you comply with all your obligations under this Agreement, The Vista grants you limited, revocable, non-exclusive, non-assignable right to access through a generally available web browser or mobile device or Application (but not through scraping, spidering, crawling or other technology or software used to access data without the express written consent of The Vista), view information and use the Service that The Vista provides via the use of its Application/Website and in accordance with this Agreement and within the scope of your authorization.
           ในกรณีที่ท่านยินยอมรับข้อผูกพันในข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ เดอะวิสต้าได้ให้สิทธิ์เฉพาะตน ที่เพิกถอนได้ ไม่ผูกขาด ไม่สามารถมอบหมายได้ ในการเข้าใช้บริการผ่านเว็บเบราเซอร์หรือโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ หรือแอพลิเคชันของเดอะวิสต้า (แต่ไม่ใช่ผ่านเทคนิคการดึงข้อมูล หรือใช้เทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ในการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับการยินยอมจากเดอะวิสต้า) ในการเข้าถึงข้อมูลและใช้บริการของเดอะวิสต้า ผ่านเว็บไซต์และแอพลิเคชัน อันสอดคล้องกับข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ ภายใต้ขอบเขตรับผิดชอบของท่านเอง

7. RESTRICTIONS

7. ข้อจำกัด

           In consideration of your use of our Services, you undertake that you shall not:
           จากการพิจารณาใช้งานเดอะวิสต้า ท่านยืนยันที่จะไม่ทำสิ่งเหล่านี้:
           7.1. Impersonate any person or entity or use false, misleading or fraudulent information;
           7.1 ปลอมแปลงตัวตนหรือใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง หลอกลวง หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิด
           7.2. Infringe any third party's copyright, patent, trademark, trade secret or other proprietary rights or rights of publicity or privacy;
           7.2 ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาของสาธารณะ หรือของหน่วยงานองค์กรหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
           7.3. Use a User Name that is otherwise offensive, vulgar or obscene;
           7.3 ใช้ชื่อบัญชีที่ก้าวร้าวหยาบคาย หรือลามกอนาจาร
           7.4. Use information which is defamatory, trade libelous, unlawfully threatening or unlawfully harassing;
           7.4 ใช้ข้อมูลที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือเป็นการหมิ่นประมาท หรือขู่กรรโชก สร้างความรำคาญ และทำให้เสื่อมเสียอย่างผิดกฎหมาย
           7.5. Use information which is obscene or contains any form of pornography;
           7.5 ใช้ข้อมูลลามกอนาจารหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจาร
           7.6. Provide information or content which contains viruses, trojan horses, worms, time bombs, cancelbots, or other computer programming routines that may damage, interfere with, intercept or expropriate any system, data or personal information;
           7.6 เผยแพร่หรือให้ข้อมูลซึ่งมีไวรัส โทรจัน หนอนคอมพิวเตอร์ ระเบิดเวลา หรือรูปแบบโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ที่อาจทำลาย ทำให้ติดขัด หรือขัดขวางการทำงานของระบบ ข้อมูลต่างๆ หรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเดอะวิสต้า
           7.7. Create or access an account for anyone other than yourself without permission;
           7.7 สร้างหรือเข้าถึงบัญชีผู้ใช้อื่นที่ไม่ใช่ของตัวท่านเองโดยไม่ได้รับการยินยอม
           7.8. Post or transmit any content that you do not have the right to post or transmit;
           7.8 สร้างและส่งข้อมูลที่ท่านไม่มีสิทธิ์ในการครอบครองหรือส่งต่อ
           7.9. Store, use, sell, transfer or make any commercial use and/or any other use of the data received from The Vista other than the intended Service provided by the Application.
           7.9 จัดเก็บ ใช้งาน ขาย และถ่ายโอนข้อมูลที่ได้รับจากเดอะวิสต้า นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของบริการของเดอะวิสต้าเท่านั้น
           7.10. Take any action that imposes or may impose, as determined by The Vista within its sole discretion, an unreasonably or disproportionately large load on the infrastructure of The Vista or its third party providers;
           7.10 ดำเนินการใดๆที่อาจสร้างให้เกิดโหลดที่หนักหน่วงต่อระบบของเดอะวิสต้า หรือบริษัทภายนอกที่เชือมต่อระบบกับเดอะวิสต้า โดยไม่มีเหตุอันควร
           7.11. Interfere with or disrupt or attempt to interfere with or disrupt the proper working of the Service or any activities conducted in connection with the Service;
           7.11 ขัดขวางหรือพยายามขัดขวาง ไม่ให้บริการหรือกิจกรรมหรือระบบของเดอะวิสต้าทำงานได้ตามปกติ
           7.12. Bypass or attempt to bypass any measure The Vista may use to prevent or restrict access to the Service or any part thereof (or other accounts, computer systems or networks connected to the Services);
           7.12 พยายามอ้อมหรือข้ามมาตรการที่เดอะวิสต้าใช้ในการป้องกัน หรือห้ามไม่ให้เข้าถึงบริการบางส่วนของเดอะวิสต้า (หรือระบบคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ดที่เชื่อมต่อกับบริการต่างๆของเรา)
           7.13. Run any form of auto-responder or "spam" on the Service;
           7.13 ดำเนินการสร้างการตอบกลับอัตโนมัติ หรือการสร้างสแปมผ่านบริการของเดอะวิสต้า
           7.14. Use manual or automated software, devices, or other processes to "crawl" or "spider" any page on the The Vista’s Website;
           7.14 ดำเนินการใช้ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ กระบวนการ ที่เป็นอัตโนมัติหรือที่ถูกควบคุม ในการ “ดึง” หรือ “ฝังระบบ” บนหน้าเว็บไซต์หรือแอพลิเคชันของเดอะวิสต้า
           7.15. Post or submit unsolicited commercial e-mail, chain letters, pyramid schemes, or seek or encourage others to engage in these activities;
           7.15 ทำการส่งอีเมล์ส่งเสริมการขาย อีเมล์ลูกโซ่ การขู่กรรโชก หรือพยายามทำให้ผู้ใช้งานท่านอื่นเข้าร่วมกิจกรรมไม่พึงประสงค์เหล่านั้น
           7.16. Using the contact information of other Users for the purpose of disseminating to those other users unsolicited commercial messages.
           7.16 ใช้ข้อมูลติดต่อของผู้ใช้งานท่านอื่นเพื่อเผยแพร่หรือส่งข้อความทางการตลาดอย่างเป็นทอดๆ โดยไม่พึงประสงค์
           7.17.Directly or indirectly, decipher, decompile, disassemble, reverse engineer or otherwise attempt to derive any source code or underlying ideas or algorithms of any part of the Services, or attempt to do any of the foregoing except to the limited extent applicable laws specifically prohibit such restriction;
           7.17 ถอด แยกชิ้นส่วน หรือทำกระบวนการวิศวกรย้อนกลับ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อที่จะได้มาซึ่งโค้ดโปรแกรม อัลกอริธึ่ม กระบวนการคิด หรือแนวความคิดที่อยู่เบื้องหลังระบบต่างๆของเดอะวิสต้า หรือกระทำการที่นอกเหนือการยอมรับทางกฎหมายที่บังคับใช้
           7.18. Directly or indirectly, modify, translate, or otherwise create derivative works of any part of the Service;
           7.18 ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง หรือสร้างส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบเดิมของเดอะวิสต้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
           7.19. Directly or indirectly, copy, rent, lease, distribute or otherwise transfer any of the rights received hereunder.
           7.19 คัดลอก ให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเผยแพร่และมอบสิทธิ์การใช้งานต่อให้บุคคลอื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม

8. SUSPENSION AND INTERRUPTION OF SERVICE

8. การระงับหรือยุติการใช้บริการของเดอะวิสต้า

           The Vista is entitled to interrupt or suspend any provision of the Service for any of the following reasons:
           เดอะวิสต้า มีสิทธิ์อย่างเต็มที่ที่จะระงับหรือหยุดการบริการให้กับท่าน จากกรณีต่างๆเหล่านี้:
           (a) Performance of maintenance or construction on any The Vista’s facilities;
           (a) ในกรณีเพื่อกระบวนการปรับปรุงประสิทธิภาพ และความสมบูรณ์ของระบบของเดอะวิสต้า
           (b) Difficulty for The Vista in providing Service resulting from the discontinuation of telecommunication service(s) by any telecommunications organization other The Vista;
           (b) การให้บริการได้อย่างยากลำบาก เนื่องจากการไม่สามารถเชื่อมต่อหรือเข้าถึงระบบบริการเครือข่ายพื้นฐานได้
           (c) Situation in which the ordinary provision of Servicer is rendered impossible by natural disaster, fire, theft, act of god, and/or any other case or cases of emergency;
           (c) เหตุการณ์ที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ อัคคีภัย การจารกรรม เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน หรือกรณีฉุกเฉินต่างๆ
           (d) Any other situation in which The Vista deems it necessary to suspend or interrupt the Service for the purpose of operation.
           (d) เหตุการณ์อื่นๆ ที่เดอะวิสต้าเล็งเห็นว่าเป็นเหตุจำเป็นที่จะต้องระงับบริการเพื่อเหตุผลในด้านการดำเนินธุรกิจ
           The Vista to any loss or damage incurred to you or any third party by suspending or interrupting the Service.
           เดอะวิสต้า จะไม่รับผิดชอบเหตุสูญเสียที่เกิดขึ้นกับท่านหรือบุคคลที่สาม อันเกิดจากการระงับบริการตามสาเหตุข้างต้น

9. MOBILE SERVICES.

9. บริการสำหรับเครือข่ายเคลื่อนที่

           The Vista may offer the Service through mobile applications created by it or third party developers. If you use the Service through a mobile device, you agree that information about your use of the Services through your mobile device and carrier may be communicated to us, including but not limited to your mobile carrier, your mobile device, or your physical location. In addition, use of the Service through a mobile device may cause data to be displayed on and through your mobile device. By accessing the Service using a mobile device, you represent that, to the extent you import any of your The Vista data to your mobile device, you have authority to share the transferred data with your mobile carrier or other access provider. You acknowledge your responsibility for all charges and necessary permissions related to accessing The Vista through your mobile access provider. Therefore, we recommend that you check with your provider to find out if the Service is available.
           เดอะวิสต้า ให้บริการผ่านแอพลิเคชันมือถือ ซึ่งอาจประกอบด้วยส่วนที่พัฒนาโดยเดอะวิสต้าหรือผู้พัฒนาภายนอก ในการที่ท่านตกลงใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ ท่านยินยอมว่าอาจมีการส่งข้อมูลการใช้บริการของท่านมายังเดอะวิสต้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครือข่ายมือถือ, ชนิดอุปกรณ์, ตำแหน่งที่อยู่ ของท่าน นอกจากนี้การใช้บริการเดอะวิสต้าผ่านโทรศัพท์มือถือจะมีการแสดงผลข้อมูลผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของท่าน ในการเข้าใช้บริการเดอะวิสต้าผ่านโทรศัพท์มือถือ ท่านยินยอมว่าการนำข้อมูลของเดอะวิสต้าเข้าสู่โทรศัพท์มือถือของท่าน ท่านได้มีสิทธิ์หน้าที่ในการแชร์การส่งข้อมูลให้กับผู้ให้บริการเครือข่าย ท่านได้รับรู้และรับผิดชอบต่อการเรียกเก็บค่าบริการที่จำเป็นในการเข้าถึงบริการของเดอะวิสต้าผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือแล้ว ดังนั้น เดอะวิสต้าแนะนำว่าให้ท่านตรวจสอบกับผู้ให้บริการในความต่อเนื่องของการใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ

10. USER CONTENT

10. เนื้อหาจากผู้ใช้งาน

           10.1. As part of the Services, We enable Users, event organizers and affiliated websites owned and operated by third parties and connected to our Service via APIs, to upload information, material, content and the like to the Service ("User Content"). The User Content will not be private and may be available to all or part of the Users.
           10.1 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ เดอะวิสต้าเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอีเว้นท์ ผู้จัดงานอีเว้นท์ และเว็บไซต์ในเครือข่ายที่ให้บริการโดยบุคคลที่สาม ซึ่งมีการเชื่อมต่อระบบกับบริการของเดอะวิสต้าผ่าน API ในการอัพโหลดข้อมูลเนื้อหา ไฟล์ หรือเนื้อหาอื่นๆ (“เนื้อหาจากผู้ใช้งาน”) ซึ่งเนื้อหาที่อัพโหลดเพื่อแสดงเหล่านั้นจะไม่ได้เป็นสิทธิ์เฉพาะบุคคล และจะถูกแสดงต่อผู้ใช้งานทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วแต่กรณี
           10.2. By submitting User Content to, on or through the Service you represent, warrant and confirm that: (i) you are the exclusive author of the User Content and the User Content is your original work and is not copied in whole or in part from any other work; or (ii) you have obtained all necessary rights, licenses and/or permissions required for the use, uploading, publication or any other form of exploitation of the User Content in the manner contemplated by the Service, including without limitation permissions relating to copyrights, trade names trademarks, rights of publicity and/or rights of privacy; and (iii) the User Content is not libelous, obscene or otherwise in violation of this Agreement.
           10.2 ในการส่งเนื้อหาจากผู้ใช้งาน ผ่านบริการของเดอะวิสต้า ท่านยืนยันว่า (i) ท่านเป็นผู้มีสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าว โดยที่ท่านไม่ได้ทำการคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดมาจากผู้อื่น; หรือ (ii) ท่านได้รับสิทธิ์ หรือใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน อัพโหลด หรือเผยแพร่เนื้อหาจากผู้ใช้งานดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแค่ลิขสิทธิ์ ชื่อหรือเครื่องหมายทางการค้า สิทธิในการประชาสัมพันธ์; (iii) เนื้อหาจากผู้ใช้งานดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการสบประมาท เป็นสิ่งลามกอนาจาร หรือขัดต่อข้อกำหนดในข้อตกลงการใช้งานนี้
           10.3. By submitting User Content to, on or through the Service, you grant both The Vista and the event organizer to which the information pertains, and irrevocable, royalty-free, worldwide, perpetual right and license to publicize, display, distribute, reproduce, transfer, disseminate, use, to, on or through copy, modify, archive, store, and create derivative works based upon such User Content, in any form, media or technology of any kind whether now existing or developed in the future.
           10.3 เมื่อส่งเนื้อหาจากผู้ใช้งานผ่านระบบของเดอะวิสต้าแล้ว ถือว่าท่านได้ให้สิทธิ์กับเดอะวิสต้า และผู้จัดงานอีเว้นท์ ในการเผยแพร่ แสดง ทำซ้ำ โอนถ่าย ดัดแปลง หรือใช้งานในรูปแบบของสื่อต่างๆได้โดยไม่มีข้อยกเว้น โดยไม่สามารถเรียกคืน และไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ไม่ว่าการใช้งานเหล่านั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบปัจจุบันหรือในอนาคต
           10.4. Without limiting the generality of the previous sentence, you agree and authorize us and our affiliates and business partners to: (i) share the User Content across all affiliated Web sites, and, in our discretion, to use your name and any other information in connection with its use of such User Content; (ii) allow and enable other Users or event organizers to make use of User Content uploaded or inserted by yourself and stored on our database, for the purposes of other events utilizing our Services.
           10.4 โดยไม่ขัดต่อข้อ 10.3 ท่านยินยอมและให้สิทธิ์เดอะวิสต้าและบริษัทในเครือ รวมถึงพาร์ทเนอร์ในการ (i) แชร์และแสดงเนื้อหาจากผู้ใช้งานในเว็บไซต์ และสามารถใช้ชื่อ หรือข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาจากผู้ใช้งานดังกล่าว (ii) อนุญาตให้ผู้ใช้งานอื่น หรือผู้จัดงานอีเว้นท์ ในการใช้ข้อมูลจากผู้ใช้งานที่ถูกอัพโหลดหรือส่งโดยตัวท่านเอง ในการจัดเก็บบนฐานข้อมูล และเพื่อประโยชน์ในการใช้งานของอีเว้นท์อื่นๆที่ใช้บริการของเดอะวิสต้า
           10.5. All rights granted in this section are granted by you without the need for, or right to consideration, remuneration or compensation of any kind or sort to you.
           10.5 สิทธิ์ต่างๆที่ท่านได้ให้ในส่วนนี้ ถือได้ว่าเป็นการให้โดยไม่มีสิ่งตอบแทนในรูปแบบใดๆ ในส่วนใดๆโดยตัวของท่านเอง
           10.6. You acknowledge that the Services include, among others, a feature enabling an event organizer to "manage and create event" in respect of User Content pertaining to its event. This feature enables an event organizer to assume control over such User Content, to the exclusion of your control, regardless of the source of such User Content. BY uploading User Content relating to an event you agree that the event organizer may, without limitation, edit, modify, supplement, remove, delete or otherwise introduce a change to such User Content. The exercise of such right shall not relieve or absolve a User from responsibility or liability with respect to any User Contract, posted or uploaded by such User. You acknowledge and agree that The Vista assumes no obligation to verify or authenticate the identity, genuineness, right or proprietorship of the User "manage and create event" nor do we assume any responsibility or liability in connection with the use of such feature by the event organizer or any third party purporting to be the event organizer or any consequence thereof.
           10.6 ท่านรับทราบว่าสิ่งที่เดอะวิสต้าบริการที่ให้นั้น รวมถึงฟีเจอร์ที่ให้ผู้จัดงานอีเว้นท์ สามารถ “จัดการและสร้างอีเว้นท์” โดยอิงจากเนื้อหาจากผู้ใช้งานที่เกิดขึ้นในอีเว้นท์ ซึ่งฟีเจอร์ดังกล่าวจะทำให้ผู้จัดงานอีเว้นท์สามารถเข้าถึงและควบคุมเนื้อหาจากผู้ใช้งานดังกล่าว ซึ่งอาจเกินจากความควบคุมของท่านเอง โดยไม่อิงกับแหล่งที่มาของข้อมูลจากผู้ใช้งานนั้นๆ ในการอัพโหลดเนื้อหาจากผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับอีเว้นท์ต่างๆ ท่านยินยอมที่จะให้ผู้จัดงานอีเว้นท์ สามารถดัดแปลง แก้ไข นำออก หรือลบ เนื้อหาจากผู้ใช้งานนั้นๆโดยไม่มีข้อแม้ การใช้สิทธิ์ดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็นการเพิกถอนสิทธิ์และภาระผูกพันของผู้ใช้งานในความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาจากผู้ใช้งานดังกล่าว ท่านรับทราบและยินยอมว่าเดอะวิสต้าไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบแหล่งที่มา ความถูกต้อง หรือสิทธิ์ในการ “จัดการและสร้างอีเว้นท์” หรือบริษัทมีความรับผิดชอบหรือภาระที่เกี่ยวข้องในการใช้ฟีเจอร์ดังกล่าวโดยผู้จัดงานอีเว้นท์ หรือบุคคลที่สามผู้เกี่ยวข้องที่แสดงตนเป็นผู้จัดงานอีเว้นท์
           10.7. Without limiting other remedies, we may limit, suspend or terminate our Service or any part thereof, delay or remove hosted content, and take technical and legal steps to keep Users off the service if we think that such Users are misusing the Service or exposing Us or any other User to potential liability.
           10.7 เดอะวิสต้าอาจจำกัด เพิกถอน หรือยกเลิกเนื้อหาจากผู้ใช้บางส่วน หรือดำเนินการทางเทคนิคหรือทางกฎหมาย เพื่อหยุดยั้งผู้ใช้งานในการใช้บริการเดอะวิสต้า หากบริษัทพบว่ามีการใช้บริการของเดอะวิสต้าอย่างไม่ถูกต้องและเกิดความเสี่ยงต่อบริษัทเดอะวิสต้า
           10.8. You may be held liable for any illegal or prohibited User Content made accessible on or through the Service or to other Users, including, for example, infringing, defamatory, or offensive materials.
           10.8 ท่านอาจต้องรับผิด ในกรณีที่มีการบันทึกเนื้อหาจากผู้ใช้งานที่ผิดกฎหมาย ที่ท่านบันทึกเข้ามาผ่านบริการของเดอะวิสต้า ไม่ว่าจะเกิดจากการที่ข้อมูลนั้นล่วงละเมิด ทำให้เสียชื่อเสียง หรือรุกล้ำต่อบุคคลอื่น
           10.9. The Service is available for all Users to enjoy, you may not, under any circumstances, and hereby represent, warrant and undertake that you will not, post, transmit, e-mail or otherwise make accessible to, on or through the Service any User Content that:
           10.9 บริการของเดอะวิสต้านั้นมีเพื่อให้ผู้ใช้งานทุกคนสามารถใช้งานได้ ท่านยอมรับและพึงกระทำว่าท่านจะไม่บันทึกข้อมูล ส่งข้อความ หรือส่งอีเมล์ที่ไม่เหมาะสม
           10.10. We respect the rights of others, and require that when using our Service you do the same. Accordingly, you may not, and hereby undertake not to, upload, embed, post, e-mail, transmit, disseminate, or otherwise make public or available using the Service any User Content that:
           10.10 เดอะวิสต้าตระหนักรู้ถึงสิทธิของการใช้งานของผู้อื่น และเราพึงให้ท่านปฏิบัติตามรูปแบบเดียวกัน โดยที่ท่านจะต้องไม่อัพโหลด บันทึก ส่งอีเมล์ ส่งเนื้อหาจากผู้ใช้งาน ในบริการของเดอะวิสต้าที่
           10.10.1. Infringes the rights of any third party including without limitation any third party's intellectual property rights, copyright, patent, trademark, trade secret or other proprietary rights;
           10.10.1 ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะต่อทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
           10.10.2. Is false, misleading or fraudulent;
           10.10.2 เป็นเท็จ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และหลอกลวง
           10.10.3. Is offensive, vulgar or obscene, defamatory, libellous, unlawfully threatening or unlawfully harassing; pornographic, abusive, disparaging, pedophilic, harmful, threatening, contains hate propaganda or promotes discrimination or violence against any person or entity or is otherwise malicious or unlawful;
           10.10.3 ละเมิดผู้ใดผู้หนึ่ง ลามก เป็นกบฏ หรือข่มขู่ ละเมิด แบ่งแยก เป็นพิษภัย ซึ่งทำให้เสียชื่อเสียง และผิดถูกกฎหมาย เพื่อส่งเสริมการแบ่งแยกหรือความรุนแรงต่อบุคคลหรือหน่วยงานองค์กรหนึ่งๆ
           10.10.4. Violates or is invasive of the privacy of others;
           10.10.4 ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลของผู้อื่น
           10.10.5. Promotes illegal activities or conduct; provides instructional information about illegal activities such as making or buying illegal weapons, or providing or creating computer viruses;
           10.10.5 ส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย อาทิเช่น การซื้ออาวุธที่ผิดกฎหมาย หรือการสร้างคอมพิวเตอร์ไวรัส เป็นต้น
           10.10.6. Is or promotes an illegal or unauthorized copy of another person's work, such as providing pirated computer programs or links to them, or providing information to circumvent manufacture-installed copy-protect devices;
           10.10.6 ส่งเสริมการคัดลอกผลงานของผู้อื่นโดยผิดกฎหมาย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการส่งลิงค์ที่เข้าถึง หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ของอุปกรณ์ต่างๆที่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย
           10.10.7. Contains a software virus or any other code files or programs that are designed to or have the ability to interrupt, destroy, compromise, or otherwise limit the functionality of any computer software or hardware or telecommunications equipment whether owned by Freedom or any other party;
           10.10.7 มีไวรัสหรือไฟล์โค้ด หรือโปรแกรม ที่ถูกออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย หรือทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามใช้งานไม่ได้
           10.10.8. Otherwise violates any law, statute or regulation or third party right.
           10.10.8 ละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดของบุคคลที่สาม
           10.11. The Vista may restrict, suspend, or remove any User content or any part thereof, or remove content if in The Vista discretion, the content violates any of the terms and conditions of this Agreement.
           10.11 เดอะวิสต้าอาจจำกัด ระงับหรือลบเนื้อหาของผู้ใช้หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือลบเนื้อหาหากเดอะวิสต้าเห็นสมควรว่าเนื้อหานั้นละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลงนี้
           10.12. Given the nature of the Service and the volume of User Content We receive, we cannot and do not monitor all User Content or other materials posted or transmitted by users and third-party information providers
           10.12 ด้วยลักษณะของบริการและปริมาณของเนื้อหาผู้ใช้ที่เราได้รับ เดอะวิสต้าไม่สามารถและจะไม่ตรวจสอบเนื้อหาจากผู้ใช้งานทั้งหมดหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่โพสต์หรือส่งโดยผู้ใช้งานและผู้ให้บริการข้อมูลบุคคลที่สาม
           10.13. Please note that ideas you post and information you share may be seen and used by other Users or users of Our Service, We cannot guarantee that other Users will not use the ideas and information that you share on The Vista. Therefore, if you have an idea or information that you would like to keep confidential and/or don’t want others to use, or that is subject to third party rights that may be infringed by your sharing it, do not post on the Service
           10.13 โปรดทราบว่าแนวคิดที่ท่านโพสต์และเนื้อหาที่ท่านแบ่งปันอาจถูกมองเห็นและใช้โดยผู้ใช้รายอื่นหรือผู้ใช้บริการของเรา เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าผู้ใช้รายอื่นจะไม่ใช้ความคิดและข้อมูลที่ท่านแบ่งปันในเดอะวิสต้า ดังนั้นหากท่านมีความคิดหรือข้อมูลที่ท่านต้องการเก็บเป็นความลับและ / หรือไม่ต้องการให้ผู้อื่นนำไปใช้ หรืออยู่ภายใต้สิทธิ์ของบุคคลที่สามที่อาจถูกละเมิดโดยการแบ่งปันของท่าน กรุณาอย่าโพสต์หรือแบ่งปันบนเดอะวิสต้า
           10.14. THE VISTA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY USER’S MISUSE OR MISAPPROPRIATION OF ANY CONTENT OR INFORMATION YOU UPLOAD TO THE SERVICE OR POST IN ANY THE VISTA COMMUNITY FORUMS, APPLICATION OR WEBSITE.
           10.14 เดอะวิสต้าไม่อาจรับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือความผิดพลาดของเนื้อหาจากผู้ใช้ใด ๆ หรือข้อมูลใด ๆ ที่ท่านนำมาใช้กับบริการหรือโพสต์ในชุมชนระบบของเดอะวิสต้า รวมถึงการใช้งานแอพลิเคชันหรือเว็บไซต์
           10.15. We do not necessarily endorse, support, sanction, encourage, verify, or agree with any User Content posted using the Service. Any such statements are the views and responsibilities of those who posted or uploaded them, and do not necessarily represent our views. You agree that We are not and shall not be responsible nor shall we have any liability to you whatsoever, with respect to any such statements.
           10.15 เราไม่จำเป็นต้องรับรอง สนับสนุน ลงโทษ ยืนยัน หรือเห็นด้วยกับเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่โพสต์บนระบบของเดอะวิสต้า ข้อความดังกล่าวใด ๆ เป็นความเห็นและความรับผิดชอบของผู้ที่โพสต์หรืออัพโหลด และไม่จำเป็นต้องเป็นตัวแทนมุมมองของเดอะวิสต้า ท่านยอมรับว่าเดอะวิสต้าจะไม่รับผิดชอบใด ๆ กับท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อความดังกล่าว

11. THIRD PARTY SITES AND SERVICES.

11. เว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สาม

           The Vista may include links to third-party websites, resources or services on the Internet ("Third Party Sites"). You are responsible for evaluating whether you want to access or use Third Party Sites as such access is done at your own risk. The inclusion of any such link does not imply endorsement by The Vista or any association with its operator. These websites are not under The Vista's control, and you acknowledge that The Vista is not responsible or liable for the contents, functions, accuracy, legality, appropriateness or any other aspect of such websites or resources. You further acknowledge and agree that The Vista shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with the use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such website or resource.
           เดอะวิสต้าอาจรวมถึงการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม ทรัพยากร หรือบริการบนอินเทอร์เน็ต ("เว็บไซต์บุคคลที่สาม") ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินว่าท่านต้องการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์บุคคลที่สามหรือไม่ เนื่องจากการเข้าถึงดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของท่านเอง การรวมและแสดงลิงค์ดังกล่าวไม่ได้หมายความถึงการรับรองโดยเดอะวิสต้า หรือบ่งบอกการเชื่อมโยงใด ๆ กับผู้ให้บริการ อนึ่ง เว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเดอะวิสต้า โดยท่านรับทราบว่าเดอะวิสต้าจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหา ฟังก์ชั่น ความแม่นยำ ความถูกต้องตามกฎหมาย ความเหมาะสม หรือด้านอื่น ๆ ของเว็บไซต์หรือทรัพยากรดังกล่าว ท่านรับทราบและยอมรับเพิ่มเติมว่า เดอะวิสต้าจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทั้งทางตรงและทางอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่ามีสาเหตุมาจาก หรือเกี่ยวข้องกับการใช้ หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ผ่านเว็บไซต์หรือทรัพยากรดังกล่าว

12. PAYMENT POLICY, TERMS AND CONDITIONS

12. นโยบายการชำระเงิน เงื่อนไขและข้อกำหนด

           12.1. You may subscribe for our upgraded plans and enjoy a variety of new features and services for your event ("Upgrade"). To learn more about our enhanced services, and features, please visit http://portfolio.thevista.co.th/
           12.1 ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิก และอัพเกรดการใช้งานระบบของเราและเพลิดเพลินกับฟีเจอร์และบริการใหม่ ๆ สำหรับกิจกรรมอีเว้นท์ของท่าน ("อัพเกรด") หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการและฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง โปรดไปที่ http://portfolio.thevista.co.th/
           12.2. These terms and condition shall apply whenever you elect to purchase any paid service from us or subscribing for one of the Upgrades. Please be advised that the Payment Terms that will govern your purchase are those published at the day of purchase as these Payment Terms may be changed from time to time, with or without prior notice. These terms and conditions are in addition to and do not derogate from the general terms and conditions applicable to use of the The Vista services.
           12.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ทุกครั้งที่ท่านเลือกที่จะซื้อบริการชำระเงินใด ๆ จากเราหรือสมัครรับการอัปเกรดอย่างใดอย่างหนึ่ง โปรดทราบว่าเงื่อนไขการชำระเงินที่จะควบคุมการสั่งซื้อของท่านนั้นเป็นข้อกำหนดที่เผยแพร่ ณ วันที่ซื้อเนื่องจากเงื่อนไขการชำระเงินเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวโดยมีหรือไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เป็นสิ่งเพิ่มเติม และไม่ได้รับผลจากข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่ใช้บังคับกับการใช้บริการเดอะวิสต้า
           12.3. Rates; Changes in Rates. To view our rates charged, please visit http://portfolio.thevista.co.th/. The Vista reserves the right to modify its rates of any of its services and to add new fees and charges for certain features or services at any time and with no prior notice by publishing the new rates at the aforementioned website.
           12.3 ราคา; การเปลี่ยนแปลงราคา หากต้องการดูอัตราค่าบริการของเราโปรดไปที่ http://portfolio.thevista.co.th/ เดอะวิสต้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราของการบริการใด ๆ และขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย สำหรับฟีเจอร์หรือบริการหนึ่งๆ ได้ตลอดเวลา และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยการประกาศอัตราใหม่ไว้ที่เว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น
           12.4. In any case, the new rates will only apply to purchases made after said publishing. If you have purchased an auto-renewable service, you will be notified by email, in advance regarding the change in rates that would become effective in your next billing. If you do not agree to the revised rates, then you may select to cancel your Upgrade prior to said rates entering into effect. For more information on how to canceling your Upgrade, please refer to the "cancellation" clause below.
           12.4 ไม่ว่าในกรณีใด อัตราใหม่จะใช้กับการสั่งซื้อที่ทำหลังจากการเผยแพร่ดังกล่าวเท่านั้น หากท่านซื้อบริการต่ออายุอัตโนมัติท่านจะได้รับแจ้งทางอีเมล์ล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราที่จะมีผลในการเรียกเก็บเงินครั้งต่อไป หากท่านไม่เห็นด้วยกับอัตราที่แก้ไขแล้ว ท่านสามารถเลือกที่จะยกเลิกการอัพเกรดก่อนที่อัตราดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธียกเลิกการอัพเกรดโปรดดูที่หัวข้อ "การยกเลิก" ด้านล่าง
           12.5. Taxes; Mandatory Payment. The Vista's rates are net of any purchase tax, VAT or other similar levies taxes or statutory imposed by applicable law on the purchase of Upgraded services. You acknowledge that you are to pay any taxes or similar applicable charges associated with your purchase and assume all risks, liabilities or responsibilities in connection with said statutory payments and/or any variation in the rates thereof.
           12.5 ภาษี; การชำระเงินภาคบังคับ อัตราสำหรับการอัพเกรดบริการของเดอะวิสต้านั้นไม่รวมภาษีซื้อภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน อันถูกกำหนดตามกฎหมายในการซื้อบริการอัพเกรด ท่านรับทราบว่าท่านจะต้องจ่ายภาษีหรือค่าใช้จ่ายที่คล้ายกันที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของท่าน และรับความเสี่ยงหนี้สินหรือความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินตามกฎหมายดังกล่าวและ / หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในอัตราดังกล่าว
           12.6. Third Party Fees and Commissions. The Vista's rates and prices for our services do not include any third-party fees including, but not limited to, payment clearing charges, commissions or fees, fees charged by your internet access provider, any cellular or wireless carrier charges for data services or any other third party applications or services with which you may use the service; you are responsible for selecting and managing these other services, and paying these fees.
           12.6 ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นของบุคคลที่สาม อัตราและราคาของ เดอะวิสต้าสำหรับบริการของเราไม่รวมค่าธรรมเนียมบุคคลที่สามใด ๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียมการเคลียร์ริ่ง, ค่าคอมมิชชั่น หรือค่าดำเนินการ, ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่าน, ค่าธรรมเนียมโทรศัพท์มือถือหรือผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สาย, หรือแอปพลิเคชันหรือบริการของบุคคลภายที่สามที่ท่านอาจใช้บริการ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการเลือกและจัดการบริการอื่น ๆ เหล่านี้และชำระค่าธรรมเนียมต่างๆด้วยตัวของท่านเอง
           12.7. Payment Method: The Vista, in its sole discretion, may determine, from time to time, which types of credit/debit cards or other forms or method of payment (e.g., Paypal) it accepts as payment methods for its features and/or services (each, an “Accepted Payment Method”). When purchasing with an Accepted Payment Method, the fees for the purchase will be billed/charged immediately following your confirmation and approval of the purchase. Upon purchasing a service that renews automatically ("Autorenewable"), such as daily, weekly or monthly, we may process your Accepted Payment Method on each predetermined calendar date. You acknowledge that The Vista is entitled to retain and/or share with any financial institutions and payment processing firms your submitted payment information. If your purchased service began on a day not contained in a subsequent month, The Vista will process your payment on the last business day of such month.
           12.7 วิธีการชำระเงิน: เดอะวิสต้า อาจมีการเปลี่ยนแปลงและกำหนดเป็นครั้งคราว ถึงประเภทของบัตรเครดิต / เดบิตหรือรูปแบบอื่น ๆ หรือวิธีการชำระเงิน (เช่น Paypal) ที่เดอะวิสต้าเปิดรับชำระเงินจากผู้ใช้บริการ “ วิธีการชำระเงินที่ยอมรับ” เมื่อท่านทำการชำระด้วยวิธีการชำระเงินที่เปิดรับ ค่าธรรมเนียมสำหรับการซื้อจะถูกเรียกเก็บทันทีตามการยืนยันและอนุมัติการซื้อของท่าน เมื่อซื้อบริการที่ต่ออายุโดยอัตโนมัติ ("บริการที่ต่ออายุ") เช่นรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือน เดอะวิสต้าอาจดำเนินการเก็บเงินอัตโนมัติตามช่องทางที่ท่านระบุ ตามปฏิทินที่กำหนดไว้ ท่านรับทราบว่า เดอะวิสต้ามีสิทธิ์ที่จะรักษาและ / หรือแบ่งปันกับสถาบันการเงิน และบริษัทรับชำระเงิน ในข้อมูลการชำระเงินที่ท่านได้ระบุส่งมา หากท่านเริ่มต้นซื้อบริการในวันที่ที่ไม่มีในเดือนถัดไป เดอะวิสต้าจะทำการตัดชำระเงินค่าบริการในวันทำการสุดท้ายของเดือนดังกล่าว
           12.8. You acknowledge that the amount charged automatically may vary from time to time due to changes in your account, changes in applicable taxes, exchange rate fluctuations or other related changes. You hereby authorize The Vista to charge your credit card for such varying amounts.
           12.8 ท่านรับทราบว่าจำนวนเงินที่เรียกเก็บโดยอัตโนมัติอาจแตกต่างกันไปในแต่ละครั้ง อันเกิดการเปลี่ยนแปลงในบัญชีของท่าน หรือการเปลี่ยนแปลงในภาษี หรือความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ท่านอนุญาตให้เดอะวิสต้าเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของท่านสำหรับจำนวนเงินที่แตกต่างกันดังกล่าว
           12.9. Payment: By purchasing a service via the submission of a form of payment you hereby confirm and agree that: (i) The Vista is authorized to charge you for all purchased services using the provided information and payment method which are stored in your account as of the applicable date for payment; (ii) your payment for the feature or service on the due date form payment will be fulfilled; (iii) all information provided by you in connection with the payment is true and accurate; (iv) you have full authorization to conclude the transaction and use the payment method provided; and (v) you are responsible for any chargeback fees as well as any reasonable collection costs and legal fees and expenses that The Vista may incur as a result of your failure to pay on a timely basis.
           12.9 การชำระเงิน: ในการชำระและซื้อบริการของเดอะวิสต้าผ่านระบบ ท่านยืนยันและยอมรับว่า: (i) เดอะวิสต้าได้รับอนุญาตให้เรียกเก็บเงินท่านสำหรับบริการที่สั่งซื้อทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้และวิธีการชำระเงินที่เก็บไว้ในระบบของท่าน ตามวันที่กำหนดบังคับสำหรับการชำระเงิน (ii) การชำระเงินของท่านตามรายละเอียดการชำระเงิน และตามวันที่ในแบบฟอร์มจะเสร็จสมบูรณ์; (iii) ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้รับจากการชำระเงินนั้นเป็นความจริงและถูกต้อง (iv) ท่านมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการสรุปธุรกรรมและใช้วิธีการชำระเงินที่ให้ไว้ และ (v) ท่านต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการปฏิเสธการชำระเงินใด ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวม และค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย หรือค่าใช้จ่ายที่เดอะวิสต้าอาจต้องแบกรับ เนื่องมาจากการที่ท่านไม่สามารถชำระเงินตามกำหนดเวลาได้
           12.10. The Vista is permitted to retain all payment information and payment method, including all debit and credit card information submitted by you and your issuing bank or the applicable payment network during the time you benefit from The Vista's services.
           12.10 เดอะวิสต้าได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูลการชำระเงินและวิธีการชำระเงินทั้งหมดรวมถึงข้อมูลบัตรเดบิตและบัตรเครดิตทั้งหมดที่ท่านและธนาคารผู้ออกบัตรของท่าน ได้ทำการส่งผ่านผู้ให้บริการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเวลาที่ท่านได้รับประโยชน์จากบริการของ The Vista
           12.11. Charges are made in accordance with the currency specified by The Vista. You acknowledge that you are to assume all risks, liabilities or responsibilities associated with any fluctuations in exchange rates.
           12.11 ค่าบริการจะถูกเรียกเก็บตามสกุลเงินที่ระบุโดยเดอะวิสต้า ท่านรับทราบว่าท่านต้องเป็นผู้รับความเสี่ยง หรือความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
           12.12. Changes to your payment methods and account information. You undertake to maintain you your account information and all payment information complete, accurate and up to date at all times. You may update your information at any time by sending us an email to support@thevista.co.th. You acknowledge that if, for any reason, the information provided by you is inaccurate, invalid or incorrect, The Vista shall, nonetheless, be entitled to continue billing your account and/or credit card and that you shall be responsible for any outstanding, uncollected amounts as well and all charges and expenses incurred as a result of said billing.
           12.12 การเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินและข้อมูลบัญชีของท่าน ท่านตกลงที่จะรักษาข้อมูลบัญชีของท่านและข้อมูลการชำระเงินทั้งหมดให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา ท่านสามารถอัปเดตข้อมูลของท่านได้ตลอดเวลาโดยส่งอีเมลถึงเราที่ support@thevista.co.th ท่านรับทราบว่าหากด้วยเหตุผลใด ๆ ข้อมูลที่ท่านให้ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ครบถ้วน เดอะวิสต้ามีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บเงินจากบัญชีและ / หรือบัตรเครดิตของท่าน และท่านจะต้องรับผิดชอบต่อจำนวนเงินที่ค้างชำระใด ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินดังกล่าว
           12.13. Cost of Collection; Credit Card Chargebacks. You undertake to indemnify The Vista for all reasonable costs and expense incurred by it in its efforts to collect any unpaid or past due amounts, including, but not limited to, reasonable attorneys' fees and other associated costs. Delinquent payments shall bear interest at the rate of 1.5% per month (or the highest rate permitted by law, if less) from the due date for payment and until payment is received by The Vista in full. In addition, you acknowledge and agree that in case you purchase a service with a credit card and then subsequently request your credit card issuer to reverse the payment for such service then The Vista shall be entitled to block your access to its services until such time as you reimburse us the amount of the fees we were charged by the card issuer.
           12.13 ค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงิน ; การปฏิเสธการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายต่อเดอะวิสต้า สำหรับค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นในความพยายามที่จะรวบรวมจำนวนเงินที่ค้างชำระ อันรวมถึง แต่ไม่จำกัด เพียงค่าธรรมเนียมทนายความในการดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การชำระเงินที่ค้างชำระจะมีอัตราดอกเบี้ย 1.5% ต่อเดือน (หรืออัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด หากน้อยกว่า) นับจากวันที่ครบกำหนดชำระเงิน และจนกว่าเดอะวิสต้าจะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน นอกจากนี้ท่านรับทราบและยอมรับว่าในกรณีที่ท่านทำการซื้อบริการด้วยบัตรเครดิต แต่จากนั้นขอให้ผู้ออกบัตรเครดิตของท่านระงับการชำระเงินค่าบริการของเรานั้น เดอะวิสต้าขอสงวนสิทธิ์ในการปิดกั้นการเข้าถึงบริการของท่าน จนกว่าท่านจะได้ทำการชำระเงินค่าบริการและ ค่าธรรมเนียมที่ค้างจ่าย ที่เราได้เรียกเก็บจากผู้ออกบัตรแล้วทั้งหมด
           12.14. Refunds. Subject to applicable law, the payment for The Vista services and Upgraded accounts are non-refundable. In the case of postponement or cancellation of any activity, and if you are eligible for a refund, you agree to directly contact organizers and organizer shall be only party who is responsible for your refund. The Vista shall not be liable for any damages caused by postponement or cancellation of the activity by the event organizer in any conditions.
           12.14 การคืนเงิน ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ การชำระเงินสำหรับบริการของเดอะวิสต้า รวมถึงการใช้บริการอัปเกรดของระบบสำหรับผู้จัดงานอีเว้นท์ จะไม่สามารถขอคืนได้ทุกกรณี ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเลื่อนหรือยกเลิกกิจกรรมอีเว้นท์หนึ่ง ๆ และหากท่านมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนตามข้อกำหนดของผู้จัดงาน ท่านตกลงที่จะติดต่อผู้จัดงานอีเว้นท์โดยตรง ซึ่งจะเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบในการคืนเงินของท่าน เดอะวิสต้าจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการเลื่อนหรือการยกเลิกกิจกรรมโดยผู้จัดอีเว้นท์ ภายใต้เงื่อนไขใด ๆ
           12.15. The Vista reserves the right to refuse any request for refund if it reasonably believes that you are in breach of any of these or other terms and conditions applicable to the use of The Vista's services or you willfully trying to exploit this refund policy. If you believe that The Vista has mischarged you, you may contact us at support@thevista.co.th within 90 days of said charge and we will check your inquiry. No refunds shall be given for any charges after the passage of 90 days.
           12.15 เดอะวิสต้าขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอคืนเงิน หากเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าท่านกำลังฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเดอะวิสต้า หรือท่านพยายามใช้ประโยชน์จากนโยบายคืนเงินนี้โดยเจตนา หากท่านเชื่อว่า เดอะวิสต้าทำการเรียกเก็บเงินท่านผิดพลาด ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ support@thevista.co.th ภายใน 90 วันที่ท่านได้ทำการชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยเราจะตรวจสอบคำร้องขอของท่าน ทั้งนี้ เดอะวิสต้าจะไม่มีการคืนเงินสำหรับค่าใช้จ่ายใด ๆ หลังจากผ่านไป 90 วัน
           12.16. Cancellation. In the case of Autorenewable services, charges will continue in effect unless and until you elect to cancel it or we terminate it. Any cancellation will be effective as of the end of the then-current billing period. sending us an email to support@thevista.co.th. The Vista reserves the right to cancel or suspend your Upgraded account if you fail to pay in full and in a timely manner in accordance with these Payment Terms. Although not obligated to, The Vista will do its best within reason to provide you with a notice promptly after any failure of payment in full and on time.
           12.16 การยกเลิก ในกรณีของบริการที่ต่ออายุโดยอัตโนมัติ ค่าธรรมเนียมจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าท่านเลือกที่จะยกเลิกหรือจนกว่าเราจะยกเลิกการให้บริการนั้น การยกเลิกใด ๆ จะมีผล ณ สิ้นรอบระยะเวลาการเรียกเก็บเงินปัจจุบัน โดยท่านสามารถส่งอีเมลถึงเราที่ support@thevista.co.th เดอะวิสต้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับบัญชีที่อัปเกรดของท่าน หากท่านไม่ชำระเงินเต็มจำนวนภายในเวลาที่เหมาะสมตามเงื่อนไขการชำระเงินเหล่านี้ แม้ว่าเดอะวิสต้าจะไม่มีข้อผูกมัด แต่เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อแจ้งให้ท่านทราบทันทีหลังจากการชำระเงินที่มีกำหนดระยะเวลานั้นไม่สมบูรณ์
           12.17. By acquiring an "Upgraded plan and/or by completing a purchase through The Vista services you hereby agree to these payments terms and conditions.
           12.17 โดยการได้รับ "การอัพเกรดแผนและ / หรือโดยการสั่งซื้อผ่านบริการเดอะวิสต้าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินเหล่านี้

13. MODIFICATION OF TERMS OF USE.

13. การดัดแปลงข้อตกลงการใช้บริการ

           The Vista reserves the right, at its sole discretion, to modify or replace any of the Terms of Use, or modify, change, suspend or discontinue the Service, including without limitation, the availability of any database, content or feature at any time without or without notice. The Vista may also restrict your access to all Service or any part thereof, or limit use of certain features without notice or liability. Your continued use of the Service following the posting of any changes to the Terms of Use constitutes acceptance of the changes made.
           เดอะวิสต้าขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือแทนที่เงื่อนไขการใช้งานใด ๆ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือหยุดให้บริการ รวมถึงแต่ไม่ จำกัด เพียงความพร้อมของฐานข้อมูล เนื้อหา หรือฟีเจอร์ระบบใด ๆ ได้ทุกเมื่อ โดยไม่มีหรือ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เดอะวิสต้าอาจจำกัดการเข้าถึงบริการทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของท่าน หรือจำกัดการใช้งานฟีเจอร์ระบบบางอย่างโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือมีความรับผิด การใช้บริการของท่านต่อไปหลังจากการอัพเดทการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานจากเดอะวิสต้า ถือว่าเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์

14. TERM AND TERMINATION.

14. ข้อตกลงและการสิ้นสุดการบริการ

           14.1. This Agreement shall remain in full force and effect while you use the Service and/or are a User. You may terminate your subscription for the The Vista Service at any time, for any reason with notice to The Vista. The Vista can terminate your access to all or any part of the Service at any time, with or without cause, with or without notice, effective immediately, which may result in the forfeiture and destruction of all information associated with your User.
           14.1 ข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ในขณะที่ท่านใช้บริการและ / หรือเป็นผู้ใช้ ท่านสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกสำหรับบริการของเดอะวิสต้าได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่แจ้งให้เดอะวิสต้าทราบ เดอะวิสต้าสามารถยุติการเข้าถึงบริการทั้งหมดหรือบางส่วนของท่านได้ตลอดเวลา โดยมีหรือไม่มีสาเหตุ โดยทางเราอาจจะมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ และจะมีผลทันทีทันใด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการริบและลบล้างข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ของท่าน
           14.2. Any fees paid hereunder for services, either on a one-time or subscription basis, are non-refundable upon termination.
           14.2 ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ชำระภายใต้การบริการของเดอะวิสต้านี้ ไม่ว่าจะเป็นการชำระครั้งเดียวหรือการสมัครสมาชิกจะไม่สามารถขอคืนเงินได้เมื่อทำการยกเลิก
           14.3. All provisions of the Terms of Use, which by their nature should survive termination, including without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity and limitations of liability, shall remain in full force and effect.
           14.3 ข้อกำหนดทั้งหมดของข้อกำหนดการใช้งานนี้ จะมีผลบังคับอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะทำการยกเลิกการใช้บริการแล้ว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อจำกัดความเป็นเจ้าของ ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย และข้อจำกัดความรับผิดต่างๆ จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

15. INDEMNIFICATION.

15. การชดใช้ค่าเสียหาย

           You undertake to hold harmless, defend and indemnify The Vista, its affiliates, employees, contractors, directors, suppliers, distributors and representatives from all liabilities, claims and expenses, including without limitation reasonable attorney's fees and costs, that arise from or relate to your use or misuse of, or access to, the The Vista Service or otherwise from your User submissions which violate third party rights or applicable laws, violations of the Terms of Use or infringement by you or any third party using your account.
           ท่านตกลงที่จะไม่ทำอันตราย จะปกป้อง และชดเชยเดอะวิสต้า ไม่ว่าจะเป็นบริษัทในเครือ รวมถึงพนักงาน ผู้รับเหมา กรรมการบริษัท ซัพพลายเออร์ผู้ จัดจำหน่าย และผู้แทนจากหนี้สิน การเรียกร้องเคลม และค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายและค่าบริการของทนาย ซึ่งอาจเกิดจากการใช้บริการเดอะวิสต้าในทางที่ผิด หรือจากการโพสต์เนื้อหาของท่านที่ละเมิดสิทธิ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคคลที่สาม อันรวมถึงการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานโดยตัวของท่าน หรือบุคคลที่สามที่เข้าใช้บัญชีของท่านทั้งสิ้น

16. LIMITATION OF LIABILITY.

16. ข้อจำกัดความรับผิด

           16.1. The Vista, its affiliates, employees, contractors, directors, suppliers, distributors and representatives shall not be liable under contract, tort, strict liability, negligence or any other legal or equita relief with respect to the Service for:
           16.1 บริษัทเดอะวิสต้า, บริษัทในเครือ, พนักงาน, ผู้รับเหมา, กรรมการ, ซัพพลายเออร์, ผู้จัดจำหน่ายและตัวแทน จะไม่รับผิดชอบภายใต้สัญญา หรือข้อกำหนดทางกฎหมาย หรือความเท่าเทียมอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับบริการอันมีรายละเอียดต่อไปนี้:
           16.1.1. Any lost profits, data loss, or special, indirect, incidental, punitive, or consequential damages of any kind whatsoever (however arising);
           16.1.1 ผลกำไรที่สูญหาย การสูญเสียข้อมูล หรือความเสียหายพิเศษ ทั้งทางตรงและทางอ้อม อุบัติเหตุ การลงโทษ หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใด ๆ (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม);
           16.1.2. Any bugs, viruses, Trojan horses, worms, time bombs, cancelbots, or other computer programming routines that may damage, interfere with, intercept or expropriate any system, data or personal information or any unsolicited commercial e-mail, chain letters, or the like (regardless of the source or origin)
           16.1.2 ข้อผิดพลาดใด ๆ ไวรัส โทรจัน คอมพิวเตอร์เวิร์ม หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหาย รบกวนขัดขวาง หรือส่งผลกระทบต่อระบบ ข้อมูลหรือข้อมูลส่วนบุคคล หรืออีเมลเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์ จดหมายลูกโซ่ หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน (โดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาหรือแหล่งกำเนิด)
           16.1.3. Any direct or indirect damages caused by payment gateway, organizers, or any payment-related issues.
           16.1.3 ความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เกิดจากผู้ให้บริการชำระเงิน ผู้จัดงานอีเว้นท์ หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน
           16.1.4. Any direct damages in excess, in an aggregate, of US $ 100.
           16.1.4 ความเสียหายโดยตรงใด ๆ ที่เกินจำนวนรวมเป็นเงิน 100 ดอลลาร์สหรัฐ
           16.2. You acknowledge and agree that The Vista is not responsible for any mistakes in the content (i.e. messages, photos, trademarks, information, and /or any other aspects) on the Company’s the Website that may result from out-of-date information or spelling mistakes arising from human errors of the staff of the Company or details acquired from the Organizer. The Company reserves the right to amend the content on the Website without prior notice.
           16.2 ท่านรับทราบและยอมรับว่า เดอะวิสต้าจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใด ๆ ในเนื้อหา (เช่นข้อความ ภาพถ่าย เครื่องหมายการค้า ข้อมูลและ / หรือด้านอื่น ๆ ) ในเว็บไซต์ของบริษัท ที่อาจเป็นผลมาจากข้อมูลที่ล้าสมัยหรือการสะกดผิด เกิดจากความผิดพลาดของพนักงานของบริษัท หรือรายละเอียดที่ได้รับจากผู้จัดงานอีเว้นท์ เดอะวิสต้าขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
           The Company shall not be held responsible for the content and information on the Website, http://portfolio.thevista.co.th/, or for the accuracy, completeness, or benefits of the Company, which may be caused by a third party, or any User, including opinions and recommendations of the staff under the care of the Company.
           บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหาและข้อมูลบนเว็บไซต์ http://portfolio.thevista.co.th/ ในด้านความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอาจเกิดจากบุคคลที่สามหรือผู้ใช้ใด ๆ รวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานภายใต้การดูแลของบริษัท
           You acknowledge and manifestly agree that the Company admits no responsibility toward any the User’s inability to use the Services (in any aspect) of the Website.
           ท่านรับทราบและยอมรับอย่างชัดแจ้งว่า บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อผู้ใช้งานที่ไม่สามารถใช้บริการ (ในทุกแง่มุม) ของเว็บไซต์ แอพลิเคชัน และระบบของเดอะวิสต้า
           You agree to be responsible for any risk that may arise from choosing the device to use the Services from the Website such as mobile phones, computer, hardware, and other items including fees for the Services rendered.
           ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเลือกอุปกรณ์เพื่อใช้บริการจากเว็บไซต์ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และรายการอื่น ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมสำหรับการให้บริการที่เกิดขึ้น
           The media and content on the Company’s the Website may be inaccurate due to a technical fault or misspelling. Furthermore, providing media, information, and the Services on the Website will be in a “as is” manner with no condition, guarantee, or any type of disclaimer. Therefore, the Company refuses to guarantee the conditions of any product, whether explicitly or implicitly, in its entirety. This includes, but is not limited to, implied warranties or conditions suitable for commercial purposes by default, satisfactory quality, suitability of the purpose or the need to use for specific purpose, rightful ownership, and not infringing with respect to the Website and its content and media on the Website. The use of the Website shall not cause disruption and the use of the Website is subject to the laws imposed on you or the sending of your personal information which pertains to the Website shall be successful, correct, and delivered safely. Hence, any rejections mentioned above are subject to the extent permitted by law.
           สื่อและเนื้อหาในเว็บไซต์ของบริษัท อาจไม่ถูกต้องเนื่องจากความผิดพลาดทางเทคนิคหรือการสะกดคำผิด นอกจากนี้การลงข้อมูล รายละเอียด และบริการบนเว็บไซต์จะอยู่ในลักษณะ “ตามสภาพ” โดยไม่มีเงื่อนไขการรับประกันหรือข้อจำกัดความรับผิดชอบใด ๆ ดังนั้น บริษัทปฏิเสธที่จะรับประกันเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายทั้งหมด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันสำหรับวัตถุประสงค์ทางการค้า การรับประกันคุณภาพ ความเหมาะสมในการใช้งานในบริบทหนึ่ง ๆ การมีสิทธิ์ใช้งานอย่างถูกต้อง และไม่ละเมิดต่อเว็บไซต์ เนื้อหาของเว็บไซต์ และสื่อบนเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์จะไม่ก่อให้เกิดการหยุดชะงักและการใช้เว็บไซต์จะเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งครอบคลุมถึงความสมบูรณ์และปลอดภัยในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเว็บไซต์ โดยการปฏิเสธใด ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นจะอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น

17. WARRANTY DISCLAIMER.

17. ข้อจำกัดการรับประกัน

           17.1. THE VISTA PROVIDES THE SERVICE ON AN "AS IS" BASIS AND GRANTS NO WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESSED, IMPLIED OR STATUTORY, IN ANY COMMUNICATION WITH OUR REPRESENTATIVES, US OR OTHERWISE WITH RESPECT TO THE SERVICE. TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE UNDER APPLICABLE LAW, WE SPECIFICALLY DISCLAIM ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
           17.1 เดอะวิสต้าให้บริการบนพื้นฐานของข้อจำกัด "ตามสภาพ" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าผ่านการสื่อสารผ่านตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับการบริการของเราโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมายใด ๆ ภายใต้สิทธิ์ที่ถูกต้องสูงสุดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันใด ๆ โดยนัยของการค้าขายให้บริการ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว
           17.2. FURTHER, WE DO NOT WARRANT THAT YOUR USE OF THE SERVICE WILL BE SECURE, UNINTERRUPTED, ALWAYS AVAILABLE OR ERROR-FREE AT ANY PARTICULAR TIME OR LOCATION, THAT ANY CONTENT OR SOFTWARE ARE AVAILABLE AT OR THROUGH THE SERVICE IS FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS, THAT THE SERVICE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR THAT ANY DEFECTS IN THE SERVICE WILL BE CORRECTED. WE DISCLAIM LIABILITY FOR, AND NO WARRANTY IS MADE WITH RESPECT TO CONNECTIVITY AND AVAILABILITY.
           17.2 นอกจากนี้เราไม่รับประกันว่าการใช้บริการของท่านจะปลอดภัย ไม่ถูกรบกวน หรือจะไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ เสมอไป ไม่ว่าในเวลาหรือสถานที่หนึ่ง ๆ และจะไม่รับประกันว่าเนื้อหาหรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่หรือผ่านทางบริการ นั้นจะตรงตามความต้องการของท่านหรือรับประกันว่าข้อบกพร่องใด ๆ ในบริการจะถูกแก้ไขให้ถูกต้อง เราปฏิเสธความรับผิดภายใต้ข้อจำกัดทางการสื่อสารและความพร้อมในการให้บริการ
           17.3. The Vista is not responsible or liable and makes no representations or warranties for the delivery of any messages sent through The Vista to anyone and is not responsible for any loss of user information stored on its database.
           17.3 เดอะวิสต้าจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิด และไม่มีการรับรองหรือรับประกันการส่งข้อความใด ๆ ผ่านระบบเดอะวิสต้าให้กับคนหนึ่งคนใด และจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลผู้ใช้ที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล
           17.4. The Vista will not assume any fiduciary duty and/or special relationship with respect to its Users.
           17.4 เดอะวิสต้าจะไม่ถือเป็นหน้าที่หรือไม่มีความสัมพันธ์พิเศษกับผู้ใช้งานผู้ใดผู้หนึ่งเป็นพิเศษ
           17.5. You acknowledge and agree that you download or otherwise obtain material or data through the use of our application at your own discretion and risk and that you will be solely responsible for any damages to your computer system or loss of data that results from the download of such material or data.
           17.5 ท่านรับทราบและตกลงว่าท่านดาวน์โหลดหรือรับเนื้อหาหรือข้อมูลผ่านการใช้แอปพลิเคชันของเราตามดุลยพินิจและความเสี่ยงของท่านเอง และท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของท่านหรือการสูญหายของข้อมูลที่เกิดจากการดาวน์โหลดข้อมูลและองค์ประกอบต่างๆของระบบ
           17.6. Your correspondence or business dealings with other The Vista Users, including payment and related services, and any other terms conditions, warranties or representations associated with such dealings, are solely between you and other Users of The Vista.
           17.6 การติดต่อทางผ่านช่องทางใดๆ หรือการติดต่อทางธุรกิจของท่านกับผู้ใช้เดอะวิสต้ารายอื่นๆ รวมถึงการชำระเงินและบริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเงื่อนไขข้อกำหนดอื่นๆ การรับประกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อดังกล่าว เป็นความยินยอมการระหว่างท่านและผู้ใช้งานเดอะวิสต้าอื่น ๆ โดยตรง
           17.7 The Vista shall not warrant any of the Service contents, User Content and information provided through the Service in term of but not limited to completeness, accuracy, certainly and usefulness.
           17.7 เดอะวิสต้าจะไม่รับประกันในส่วนของรายละเอียดบริการ เนื้อหาจากผู้ใช้งาน และข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ผ่านทางบริการของเดอะวิสต้า ในด้านความสมบูรณ์ ความถูกต้องแน่นอน และมีประโยชน์กับผู้ใช้งาน
           17.8 The Vista shall not warrant correct behaviour or performance for any devices or software you use for the Service.
           17.8 เดอะวิสต้าจะไม่รับประกันพฤติกรรม หรือประสิทธิภาพในการใช้อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่ท่านเลือกใช้ ในการใช้บริการของเดอะวิสต้า
           17.9 The Vista takes no responsibility for any trouble or dispute arising between you and any third party relating to or in connection with using the Service.
           17.9 เดอะวิสต้าจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างท่านและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเดอะวิสต้า

18. DISPUTE RESOLUTION.

18. การระงับข้อพิพาท

           In the event of any dispute arising in connection with the Service or the Use of Application/Website between you and The Vista, both parties shall discuss to settle the matter in good faith.
           ในกรณีที่มีข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบริการหรือการใช้แอปพลิเคชัน / เว็บไซต์ระหว่างท่านและ เดอะวิสต้า ทั้งสองฝ่ายจะหารือเพื่อยุติเรื่องนี้ด้วยความสุจริตใจ
           This Agreement shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of Thailand. Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this Agreement, or any breach thereof, including without limitation any claim that this Agreement, or any part hereof, is invalid, illegal or otherwise voidable or void, shall be submitted, to the exclusive jurisdiction of the competent courts in Thailand. Insofar as the laws of another country apply, the Agreement shall be modified to the minimum extent necessary in order to accommodate the laws of such country.
           ข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายข้อบังคับของประเทศไทย ข้อพิพาทการโต้เถียงหรือการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ หรือการฝ่าฝืนดังกล่าว รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการอ้างสิทธิ์ว่าข้อตกลงนี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย หรือเป็นโมฆะ จะถูกส่งต่อเพื่อพิจารณาถึงศาลที่มีอำนาจในประเทศไทย ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายของประเทศอื่นมีผลบังคับใช้ ข้อตกลงอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามขอบเขตขั้นต่ำที่จำเป็นเพื่อรองรับกฎหมายของประเทศนั้น ๆ
          

19. Integration and Severability

19. การเชื่อมโยงหรือการบังคับใช้

           The Terms of Use with respect to the Service supersede all prior or contemporaneous communications and proposals (oral, written and electronic) between you and The Vista. If any provision of the Terms of Use is found to be unenforceable or invalid, that provision will be limited or eliminated to the minimum extent necessary so that the Terms of Use will otherwise remain enforceable.
           ข้อตกลงการใช้บริการนี้ ถือว่ามีผลบังคับและอยู่เหนือข้อตกลงหรือข้อเสนอที่ได้มีการสื่อสารกันก่อนหน้า (วาจา การเขียน หรือทางอิเล็กทรอนิกส์) ระหว่างท่านกับเดอะวิสต้า หากพบว่าข้อกำหนดบางประการในข้อตกลงการใช้บริการนั้นไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือไม่ถูกต้อง ข้อกำหนดนั้นจะถูกจำกัด หรือตัดออกในระดับที่น้อยที่สุดสุดที่จำเป็น เพื่อให้ข้อกำหนดในการใช้งานนั้นยังคงมีผลบังคับใช้
Revision date: 24 March 2020
วันที่แก้ไขล่าสุด: 24 มีนาคม 2563
.